علایق شخصی - سه بوسه ... ...

علایق شخصی

ما از خداي گم شده ايم ، او به جستجوست

انسان با سه بوسه تکميل مي شود 1-بوسه مادر که با آن با يه عرصه خاکي مي گذاري 2- بوسه عشق که يک عمر با ان زندگي مي کني 3- بوسه خاک که با ان با به عرصه ابديت مي گذاري

بوسه خاک .که چه بوسیدنی... .

..خرم آن روز كزين منزل ويران بروم _____ راحت جان طلبم وز پي جانان بروم‏
دلم از وحشت زندان سكندر بگرفت _____ رخت بربندم و تا ملك سليمان بروم‏

خدا را فراموش نکن...

????? ??? ?? پنجشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۹???? 20:3 ???? Secret


????? ?????
» بالا و پائین ... ...
» هنرمند ... ...
» عطر خدا ... ...
» یارانه ... ...!؟
» نوروز ... ...
» نوروز ... ...
» چسب زخم ... ...
» لعب و لهو ... ...
» بچاپ و چاپیده ... ...
» بخاری نفتی ... ...
Design By : ParsSkin.com